El nou projecte de centre iniciat al Santa Mònica, intersecciona de manera clara amb el modus operandi d’aquest Sâlmon ‘22. Així, el festival s’integra dins de la seva exposició actual “La tradició que ens travessa”, que proposa una línia narrativa que passa per un cert qüestionament de la tradició, entesa com a possibles formes de destrucció, anàlisi o reinterpretació que exigeixen les mirades contrahegemòniques sobre els imaginaris que continuen configurant les nostres identitats. La programació entronca amb la visió de l’exposició i es vincula al teixit local en col·laboració amb el gremi de mediació creat al centre. Com a retruc final, el dia de Santa Eulàlia - patrona de la veritat - el Sâlmon acull el quart Parlament Ciutadà de Cultura de Barcelona.

4t ParlaMent Ciutadà de Cultura de Barcelona
PMCCB
El camino del ardor
Alberto Cortés i veïns i veïnes del Raval
ULTRAFICCIÓN nr. 4 / Working Class     
El Conde de Torrefiel
Passejos mutants
Gremi de mediació del Santa Mònica
El Ardor
Alberto Cortés